Regulamin

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BizeA Spółka z o.o. z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4

Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i celu, na podstawie:

 • Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM BizeA Sp. z o.o. to dane osobowe zwykłe są gromadzone w celu
 • obsługi procesu zatrudnienia pracowników BizeA Sp. z o.o., spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia.
 • Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA BIZEA Sp. z o.o. dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
 • Jeśli jest Pan/Pani KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: BizeA Spółka z o.o. z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4, lub e-mailowo na adres: daneosobowe@bizea.com.pl
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Bliższe informacje wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie Firmy.