Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.Bizea sp. z o.o.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. O informacji o realizowanej strategii podatkowej
 3. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację 
 4. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.
 5. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą.
 6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskie
 7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.
 8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych.
 9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Wykaz skrótów

Bizea, SpółkaBizea sp. z o.o.
KASKrajowa Administracja Skarbowa
ustawa o CITustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
ustawa o VATustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
ustawa o podatku akcyzowymustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym
Ordynacja podatkowaustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowychUstawa z dnia 16 października 2019 r.
o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

1. Wstęp

Bizea zajmuje się dystrybucją pneumatycznych wbijarek oraz elementów złącznych: zszywek, sztyftów, gwoździ i różnorodnych złącz specjalnych, a także dystrybucją i serwisem urządzeń do łączenia oraz pilarek tarczowych do cięcia listew ram obrazów, mebli itp. produkowanych przez zewnętrznego producenta.

Podstawowe dane dotyczące Spółki zawarto poniżej.

Tabela 1. Podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki za 2022 rok

Nazwa podmiotuBizea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedzibyul. Europejska 4, 05-532 Tomice
NIP1230005970
KRS0000176125
REGON012565833
Kapitał zakładowy1.000.000 PLN
Rok podatkowyRok kalendarzowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi307.781.587,22 PLN
Koszty działalności operacyjnej284.296.616,24 PLN
Zysk (strata) ze sprzedaży23.484.970,98 PLN
Pozostałe przychody operacyjne1.385.417,53 PLN
Pozostałe koszty operacyjne2.456.485,33 PLN
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22.413.903,18 PLN
Przychody finansowe2.890.632,76 PLN
Koszty finansowe16.371,90 PLN
Zysk (strata) brutto25.288.164,04 PLN
Podatek dochodowy4.849.901,00 PLN
Zysk (strata) netto20.438.263,04 PLN

Właściwe wykonywanie ciążących na Spółce obowiązków podatkowych stanowi jeden z podstawowych obszarów jej odpowiedzialności jako podatnika i płatnika.

Celem Spółki jest również eliminowanie ryzyka podatkowego, związanego z podejmowanymi w toku prowadzonej działalności transakcjami.

Powyższy efekt osiągany jest poprzez wykorzystanie procesów, procedur i sposobów postępowania, które wdrożono z zamiarem stworzenia w Spółce środowiska sprzyjającego analizie podatkowej. Przeprowadzanie odpowiedniej analizy podatkowej jest niezwykle istotne, ponieważ ma na celu zapewnienie zgodności prowadzonych rozliczeń z przepisami podatkowymi oraz odpowiednio wczesną identyfikację i eliminowanie nieprawidłowości.

Bizea dąży do prowadzenia rozliczeń podatkowych w sposób przede wszystkim bezpieczny i nie jest zainteresowana poszukiwaniem oszczędności podatkowych poprzez jakiekolwiek agresywne optymalizacje podatkowe. Decyzje Spółki są każdorazowo warunkowane kwestiami gospodarczo – ekonomicznymi i posiadają biznesowe uzasadnienie.

2. O informacji o realizowanej strategii podatkowej

Niniejszy dokument zawiera informację o realizowanej za rok 2022 strategii podatkowej i stanowi wykonanie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c ustawy o CIT.

3. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację

Aby obowiązki podatkowe ustawowo nałożone na Spółkę wykonywane były w sposób rzetelny i terminowy, w Spółce wdrożone zostały procesy i procedury, które regulują ich prawidłowe wypełnianie.

Przedmiotowe procesy i procedury dotyczą:

 • podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych i nadzoru nad prawidłowością rozliczeń;
 • merytorycznych zagadnień podatkowych;
 • zarządzania personelem i wiedzą podatkową;
 • weryfikacji okoliczności faktycznych i prawnych, dotyczących zawarcia transakcji gospodarczych;
 • obiegu dokumentów;
 • dochowania należytej staranności w VAT;
 • weryfikacji umów przez dział prawny;
 • nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
 • współpracy z doradcami podatkowymi;
 • zasad występowania o interpretacje indywidualne;
 • współpracy z organami podatkowymi.

Jeśli wymaga tego prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych, Bizea reguluje wewnętrzne procesy i zasady postępowania w drodze formalnych procedur, wytycznych, regulaminów itp. Stanowią one dokumenty wewnętrzne Spółki i nie podlegają ujawnieniu i publikacji.

4. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

Zgodnie z Rozdziałem 1 Ordynacji podatkowej Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem umowę o współdziałanie, która służy zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Szef KAS na wniosek krajowego podmiotu powiązanego wydaje uprzednie porozumienie cenowe, które stanowi decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Celem Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z organami KAS, co realizowane jest m.in. poprzez terminowe dostarczanie wszelkich wymaganych dokumentów, informacji i wyjaśnień na żądanie organów.

Bizea w 2022 roku nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS,
w szczególności nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych
.

5. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

Celem Spółki jest jak najlepsze wywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do priorytetów Spółki należy zapewnienie, że jej rozliczenia podatkowe prowadzone są w sposób prawidłowy, terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i angażowanych do współpracy doradców podatkowych.

Bizea ma świadomość, że mimo dochowania należytej staranności w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych, istnieje ryzyko wystąpienia w nich nieprawidłowości. W związku z tym, do celów Spółki należy również odpowiednio wczesne wykrywanie nieprawidłowości, a następnie ich niezwłoczne usuwanie (w tym składanie korekt deklaracji i regulowanie ewentualnych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami).

W 2022 roku Spółka była podatnikiem następujących podatków:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Ponadto w przedmiotowym roku Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

W 2022 roku Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych – zdarzenia stanowiące schemat / schematy podatkowe nie wystąpiły w działalności Spółki.

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Bizea w transakcjach gospodarczych przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi stosuje takie warunki, jakie stosowałyby podmioty niepowiązane (tzw. zasady rynkowe). W przypadku spełnienia przez Spółkę ustawowych przesłanek, Bizea sporządza odpowiednią dokumentację cen transferowych i wykonuje niezbędne obowiązki raportowe w tym zakresie.

W 2022 roku Spółka zawierała z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
w tym:

 • transakcje sprzedaży towarów (zszywki, złącza, itp.),
 • transakcje zakupu towarów (zszywki, sztyfty itp.),
 • transakcje dzierżawy nieruchomości

i inne transakcje, zawierane przez Spółkę w toku jej działalności.

 Szczegóły powyższych transakcji objęte są tajemnicą handlową.

7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

Bizea nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych, które miałyby na celu uzyskanie przez Spółkę korzyści podatkowej sprzecznej z celem i przedmiotem prawa podatkowego. Wszelkie restrukturyzacje przeprowadzane są w szczególności w oparciu o ekonomiczne i biznesowe przesłanki. Rozliczenia podatkowe dotyczące tego typu działań są natomiast konsultowane z doradcami podatkowymi, co ma zapewnić ich prawidłowe prowadzenie.

W 2022 roku Bizea nie podjęła działań restrukturyzacyjnych[1], które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nim powiązanych.

Na 2022 r. oraz kolejne lata podatkowe nie zaplanowano restrukturyzacji.

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe m.in. poprzez dokonywanie ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne) przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak wskazano w art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), która może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Wiążąca informacja stawkowa – zgodnie z art. 42a ustawy o VAT – jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wiążąca informacja stawkowa zawiera opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS, klasyfikację statystyczną oraz stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wiążąca informacja akcyzowa – zgodnie z art. 7d ustawy o podatku akcyzowym
– jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Indywidualne interpretacje podatkowe wydawane na wniosek Spółki stanowią narzędzie do rozstrzygania wątpliwości podatkowych, które nie mogą zostać usunięte w inny sposób. W Bizei wdrożono zasady pozyskiwania interpretacji indywidualnych, które usprawniają proces decyzyjny w tym zakresie.

Bizea złożyła w 2022 r. wniosek o wydanie:

 • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z planowanym skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Bizea nie składała w 2022 roku wniosku o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej,
 • wiążącej informacji akcyzowej.

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


[1] Rozumianych jako łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, wniesienie wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianę udziałów, a także jako restrukturyzacja zadłużenia.